Financijski sektor

Potaknuti investicije u održivu energiju i povećati samouvjerenost investitora

Manjak prave certifikacije, valjanosti i alata procjene su ključni faktori koji koče financiranje od strane banaka. Kako bi se izvršila tehnička procjena zgrada iz tercijarnog sektora i ocijenio utjecaj na okoliš te one aktivnosti za energetsku učinkovitosti koje se mogu primijeniti, Trust EPC South će koristiti Green Rating ™ metodologiju kao osnovu. Ovaj okvirni program nudi pragmatičan i isplativ pristup: alat za procjenu, sustavno vrednovanje i donošenje odluka koji se temelji na šest okolišnih kriterija i pet razina izvedbe koji nude realne rezultate u nadzoru i poboljšanju održivosti postojećih zgrada.

 

Usporedbom 3 kvantitativna indikatora (energija, CO2, voda) i 3 kvalitativna (promet, dobrobit, otpad), Green Rating ™ daje ocjenu na temelju sustavnog vrednovanja koja se koristi od strane međunarodnih klijenata kako bi se usporedila održivost i odlučilo se koje bile najisplativije implementacijske mjere.

 

 

Postojeća Green Rating ™ metodologija će biti prilagođena i ažurirana tokom trajanja projekta: prvo s pokrivanjem dijelova tercijarnog sektora (poput domaćinstva, zdravstva, centara za rekreaciju, kazališta itd.) i nakon toga ažuriranjem Green Rating ™ metodologije, za svrhu sustavnog vrednovanja unutar projekta Trust EPC South, s modelom za financijsku procjenu kako bi se time nadopunila dosadašnja tehnička Green Rating ™ procjena. Integracija financijske procjene će dopuniti dosadašnju tehničku metodologiju i time stvoriti potpunu sliku za sustavno vrednovanje EPC projekta.

 

Trust EPC South cilja na pripremu za investicije s poticanjem investicija u održivu energiju, povećanjem samouvjerenja i povjerenja investitora putem metodologija standardne evaluacije i pratnjom projektanata u ekonomsko i strukturiranje projekta.

Uvođenje novih financijskih shema i rješenja može doprinijeti mobilizaciji fondova iz financijskog sektora prema EE/OIE projektima i time smanjiti financijske barijere.