Rezultati

Projekt Trust EPC South, sa svojim snažnim okvirnim programom za standardizaciju investicija i sustavno vrednovanje na temelju već postojeće metodologije Green Rating, se dotiče dolje navedenih zona utjecaja:

 • Postavljanje nacionalnih platformi za razmjenu u kojima su uključene financijske institucije, davatelji EPC usluga, stručnjaci za energetsku učinkovitost, ESCO, nacionalni kreatore politike, regulatorne agencije i tercijarni sektor (strana potražnje), što omogućuje detaljnu analizu financijskih i drugih prepreka u praksi za EPC projekte u svakoj zemlji.

Razvijanje rješenja:

 • Analiza tercijarnog sektora u svakoj zemlji i identifikacija najzanimljivijih podsektora koji predstavljaju najveći potencijal za održive investicije u energiju;
 • Identifikacija prikladnih financijskih mehanizama i rješenja za barijere EPC-a, potrebe koje se tiču EPC-a te njihova prilagodba na nacionalnih razini;
 • Postavljanje okvirnog programa za standardizaciju investicija i sustavnog vrednovanja zbog izgradnje povjerenja u financijsku stranu projekta.

 


 • Ispitivanje i poboljšanje postavljenih rješenja u nekoliko pilot-projekata koji podržavaju realizaciju održivih energeteskih projekata u zemljama koje sudjeluju u projektu.
 • Implementacija posebno ciljane gradnje kapaciteta i specificiranih aktivnosti na nacionalnom nivou u zemljama partnerima, pogotovo s naglaskom na:
 • Osigurati međunarodnu diseminaciju i iskorištavanje rezultata projekta nakon završetka projekta: plan iskorištavanja rezultata i tok novih projekata će biti identificiran na kraju projekta.
 • Dionike sa strane potražnje iz tercijarnog sektora: hoteli, bolnice, kupovni centri itd.
 • EPC sa strane ponude: ESCO, stručnjaci za energetsku učinkovitost itd.
 • Dionici sa financijske strane: javni i privatni fondovi, investitori iz institucija itd.
 • Osigurati međunarodnu diseminaciju i iskorištavanje rezultata projekta nakon zaključka projekta: plan eksploatacije i tok novih projekata će se identificirati nakon završetka projekta.