ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την δραστηριότητα του Τrust EPC South σε κάθε χώρα είναι:

 
Δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης με στόχο την:
• Προώθηση του διαλόγου και των συνεργειών μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα, των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) / παρόχων ΣΕΑ, εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής και των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα.
• Επεξεργασία ενός εθνικού οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση των εμποδίων για την υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης, και ειδικά των έργων ΣΕΑ.
• Ανάπτυξη μεθοδολογίας τυποποίησης επενδύσεων και εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης, βασισμένων στην υπάρχουσα μεθοδολογία και τα εργαλεία Green Rating Alliance, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας.

Χαρτογράφηση εθνικής αγοράς με στόχο:
• την ανάλυση του δυναμικού για βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις στον τριτογενή τομέα
• τον προσδιορισμό κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών και λύσεων για την ανάπτυξη της αγοράς ΣΕΑ.


Ανάπτυξη γνώσεων και μεταφορά τεχνογνωσίας, μέσω στοχευμένων δράσεων για:
• την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ, επαγγελματίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτλ.)
• τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα κτλ.)
• τον χρηματοπιστωτικό τομέα (τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, επενδυτές κτλ.).

Επιδεικτικά πιλοτικά έργα:
• Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των εργαλείων του Trust EPC South σε πραγματικά επενδυτικά έργα
• Υποστήριξη για την ανεύρεση χρηματοδότησης.