ΣΤΟΧΟΙ

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Trust EPC South στοχεύει στην υποστήριξη επενδύσεων για Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) και ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον ιδιωτικό τριτογενή τομέα των Νότιων Ευρωπαϊκών χωρών, με έμφαση στα έργα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται κατάλληλη μεθοδολογία τυποποίησης και εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης επενδύσεων, βασισμένων στην υπάρχουσα μεθοδολογία και τα εργαλεία του Green Rating Alliance, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας. Παράλληλα στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας, θα βοηθήσουν τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών/παρόχους ΣΕΑ και τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών  να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ) και θα συμβάλουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ στον τριτογενή τομέα.

 

Το Trust EPC South στοχεύει στην:

  • Προώθηση του διαλόγου και συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγοράς, των επενδυτών και του χρηματοπιστωτικού τομέα.
  • Ανάπτυξη, σε στενή συνεργασία με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, κατάλληλης μεθοδολογίας τυποποίησης και εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης.
  • Ανάπτυξη γνώσεων και μεταφορά τεχνογνωσίας, μέσω στοχευμένων δράσεων για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ενδιαφερόμενους επενδυτές, φορείς πιστοποίησης, επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς συμβούλους και διαχειριστές, δημόσιες αρχές και φορείς διαμόρφωσης πολιτικής.