ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ


Η ενεργειακή απόδοση ως πρωτογενής πηγή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 H Ενεργειακή Απόδοση αξιολογείται σήμερα ως πρωτογενής πηγή ενέργειας για την Ευρώπη, διότι είναι ανταγωνιστική, οικονομικά αποδοτική και ευρέως διαθέσιμη. Ωστόσο, οι επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πρέπει να αυξηθούν, προκειμένου τα Κράτη Μέλη να πετύχουν τους δεσμευτικούς τους στόχους για το 2020 και 2030.

Ο τριτογενής τομέας (τουρισμός, υγεία, άλλες υπηρεσίες κτλ.) παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας, χρειάζεται όμως περισσότερες επενδύσεις για την πλήρη αξιοποίησή τους. Παρόλο που η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των υπηρεσιών έχει μειωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2003, στις χώρες της νότιας Ευρώπης παρατηρείται μια αυξητική τάση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με την αύξηση των αντίστοιχων τιμών.

Ως κυριότερα εμπόδια αναφέρονται:

  • Δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τους παρόχους ΣΕΑ λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης από την πλευρά των επενδυτών
  • Χαμηλή ζήτηση που οφείλεται σε ανεπαρκή γνώση του μοντέλου ΣΕΑ και την έλλειψη πρότυπων επιδεικτικών έργων
  • Έλλειψη μηχανισμών τυποποίησης και πιστοποίησης των έργων ΣΕΑ
  • Ανεπαρκής στήριξη από την εθνική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.