ΜΕΛΗ

Στην Εθνική Πλατφόρμα Διαβούλευσης συμμετέχουν εκπρόσωποι από:

  • τον τριτογενή τομέα (ενδιαφερόμενοι/ τελικοί χρήστες για ΣΕΑ, ιδιοκτήτες/διαχειριστές ακινήτων, εμπορικά επιμελητήρια και κλαδικές ενώσεις)
  • τον χρηματοπιστωτικό τομέα (τράπεζες, ιδιωτικά και δημόσια επενδυτικά ταμεία)
  • την αγορά της εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης (επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών, ενώσεις εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, πάροχοι ενέργειας)
  • αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής