ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Page image

Όπως σε κάθε μία από τις χώρες του Trust EPC South, έτσι και στη Ελλάδα έχει συσταθεί η Εθνική Πλατφόρμα Διαβούλευσης (ΕΠΔ) η οποία απαρτίζεται από τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων, τους τελικούς χρήστες/ιδιοκτήτες-διαχειριστές ακινήτων, καθώς και αρμόδιους εθνικούς φορείς.

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο στις δράσεις του έργου σε εθνικό επίπεδο. Τα μέλη της συμμετέχουν σε εποικοδομητικό διάλογο για τον προσδιορισμό των εμποδίων ανάπτυξης επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στη χώρα μας και συμβάλλουν στη μεταφορά εμπειρίας και καλών πρακτικών, στην επεξεργασία προτάσεων για την διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για βιώσιμες επενδύσεις σε ενεργειακά έργα μέσω ΣΕΑ και την αντιμετώπιση ρυθμιστικών και οικονομικών εμποδίων, καθώς και στην αξιολόγηση των προτεινόμενων εργαλείων και μεθοδολογιών με γνώμονα τη βελτίωση και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και πραγματικές συνθήκες της αγοράς, ώστε να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ όλων των συντελεστών της αλυσίδας αξίας ενεργειακών έργων.

 

Νέα Μέλη Περιοχή μελών